Podanie do klasy sportowej - nabór 2017

Podanie o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku w roku szkolnym 2017/2018 do klasy sportowej

POBIERZ - plik w formacie pdf
POBIERZ - plik w formacie docx (Word)
 Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,
 
W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu IV – składka 50 zł  płatna do 30.09.2016 r.
 
Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.
 
KLIKNIJ - więcej informacji o ubezpieczeniu (plik w formacie pdf)
KLIKNIJ - szczegóły wybranego pakietu ubezpieczenia (plik w formacie pdf) 

Podstawowe dokumenty

Statu szkoły
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie pdf)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
-kliknij, żeby owtorzyć (dokument w formacie pdf)

Kryteria oceny z zachowania
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie pdf)

Regulamin Rady Rodziców
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie pdf)

Szkolna Procedura Postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie pdf)

Zestaw podręczników obowiązujących w Publicznym Gimnazjum nr 5 w roku szkolnym 2016/2017

klasa I - uczniowie nie kupują podręczników (książki wypożycza szkoła)
 
klasa II - uczniowie nie kupują podręczników (książki wypożycza szkoła)
 
klasa III - kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf) 

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Dokumentacja dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku w roku szkolnym 2016/2017


Informacja ogólna - kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf)
ANKIETA - kliknij, żeby pobrać ankietę kandydata do Publicznego Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Kluczborku 
(plik w formacie pdf)
 
Zgłoszenie dla uczniów z obwodu szkoły - kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf)
Wniosek o przyjęcie do PG5 - - kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf) 

2016 plakat 

Regulamin dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
KLIKNIJ - żeby przeczytać  (plik w formacie pdf)

Zarządzenie Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku.
 
ZARZĄDZENIE - kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf) 

Dokumentacja wycieczki

Dokumentacja wycieczki
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie doc)

Wycieczka - zgoda prawnego opiekuna
-kliknij, żeby otworzyć (dokument w formacie doc)

Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w naszym gimnazjum

W dniach 08-01-2014 - 22-01-2014 zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadził w naszej szkole badania. Z pełnymi wynikami zapoznać się można klikając w poniższy link:

RAPORT - kliknij, żeby przeczytać pełny dokument (pdf)

Czytamy w nim między innymi:

Do Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku uczęszcza 376 uczniów. W szkole, obok  
oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują również oddziały integracyjne oraz klasy sportowe o specjalności w zakresie piłki nożnej.
 
Specyfiką szkoły jest zatrudnianie, oprócz nauczycieli, także specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy) oraz rehabilitanta. W Gimnazjum położony jest nacisk na indywidualizację procesu nauczania, diagnozę potrzeb i  ożliwości każdego ucznia, analizę jego sytuacji społecznej oraz profilaktykę antydyskryminacyjną. Ponadto, oferta edukacyjna tworzona na podstawie analizy uzyskanych wyników, zapewnia każdemu dziecku możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawczych czy specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju.
 
Dodatkowo, szkoła oferuje zajęcia fakultatywne z piłki siatkowej, pływania, możliwość nauki języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski) oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Umożliwia uczniom naukę jazdy na nartach, organizuje rajdy gimnazjalne i wycieczki zagraniczne. Równocześnie, w celu udzielenia adekwatnej pomocy uczniom, aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kluczborku oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 
Działania nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, formułowania i wdrażania wniosków z analiz wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych pozytywnie wpływają na kształcenie i wychowanie młodzieży.
 
Funkcjonowanie klas sportowych, a także szczególna troska o rozwój fizyczny uczniów znajduje odzwierciedlenie w sukcesach młodzieży, czego przykładem są osiągnięcia na poziomie województwa i kraju (np. VII miejsce w finale krajowym turnieju Coca Cola Cup w piłce nożnej chłopców i dziewcząt, II miejsce w województwie w szachach drużynowych w finale krajowym).
 
Rodzice w sposób szczególny podkreślają profesjonalną pracę dyrektora i nauczycieli w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w atmosferze poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. 

Nauczyciele - dokumentacja na radę

Dokumentacja dla nauczycieli:
 
-żeby pobrać lub otworzyć Wyniki klasyfikacji śródrocznej [doc]
 
-żeby pobrać lub otworzyć Motywację oceny niedostatecznej [doc]

Nauczyciele -dokumentacja do wypełnienia

Dokumentacja dla nauczycieli:

KLIKNIJ
-żeby pobrać lub otworzyć Sprawozdanie z realizacji godzin [format docx]

KLIKNIJ
-
żeby pobrać lub otworzyć Sprawozdanie z realizacji godzin  [format pdf]

-żeby pobrać lub otworzyć Motywację oceny niedostatecznejZapraszamy do PG5 - informacje dla szóstoklasistów i rodziców

Terminy przebiegu rekrutacji:
 

Ankietę wraz ze zgłoszeniem do gimnazjum kandydaci z obwodu (zał. A) oraz Wniosek kandydaci spoza obwodu (zał. B) składają od dnia 16 marca do 30 kwietnia 2015 r.
Formularze można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej: 


Test sprawnościowy (dla zainteresowanych naborem do klasy o profilu sportowym) 23.03-30.04.2015 r. (szczegółowy termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły).


Złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu – 26 do 30 czerwca 2015r.
Jeżeli PG nr 5 jest szkołą pierwszego lub jedynego wyboru kandydat składa oryginały świadectwa i zaświadczenia.


Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum – 1 lipca 2015.

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianów w klasie szóstej kandydaci składają od 1 lipca 2015r. godz 12.00 do 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00.

Czytaj dalej

Zasady naboru

Zasady i terminy rekrutacji
w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja
w Kluczborku
na rok szkolny 2012/2013
Zgodnie z § 23 pktt. 2, 3 i 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 ) i Zarządzeniem Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 ustala się:

Czytaj więcej...